ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden.

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door en met “Frans Heidenis” gevestigd op de Galjoen 3030, 8243 LD te Lelystad.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van “Frans Heidenis” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door “Frans Heidenis” uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 2 | Aanbiedingen.

 

2.1 Alle aanbiedingen en / of offertes hebben een geldigheidsduur van 20 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt .

2.2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door “Frans Heidenis” zijn bevestiging bindend. “Frans Heidenis” aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

 

Artikel 3 | Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “Frans Heidenis” binden de laatste niet, voor zover ze door “Frans Heidenis” niet zijn bevestigd.

Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 4 | Overeenkomst.

 

4.1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor “Frans Heidenis” door zijn bevestiging. Elke met “Frans Heidenis” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

4.2 De opdrachtgever dient voorstellen, ideeën en teksten voor producten schriftelijk aan te leveren. Worden de voorstellen, ideeën en teksten voor producten mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging daarvan voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is “Frans Heidenis” gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van “Frans Heidenis”.

4.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., alsmede gegevens in brochures door “Frans Heidenis” bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.5 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en “Frans Heidenis” tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door “Frans Heidenis” ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd dan heeft “Frans Heidenis” het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 5.000,00.

 

Artikel 5 | Prijzen.

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d.

verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 6 | Kwantiteit.

 

6.1 “Frans Heidenis” heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

6.2 “Frans Heidenis” heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. “Betaling”.

6.3 Ten aanzien van kwantiteiten zijn tevens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing.

 

Artikel 7 | Productiemiddelen.

Zet vormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van “Frans Heidenis”. “Frans Heidenis” is niet verplicht deze te bewaren.

 

Artikel 8 | Levering c.q. opleveringstermijnen.

 

8.1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever “Frans Heidenis” schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor “Frans Heidenis” zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen .

8.2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke “Frans Heidenis” niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

8.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

8.4 Indien “Frans Heidenis” niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal “Frans Heidenis” aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

 

Artikel 9 | Afwerking.

 

9.1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

9.2 Teksten en / of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

9.3 Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gram gewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

 

Artikel 10 | Annuleren.

 

10.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door “Frans Heidenis” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens “Frans Heidenis” gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan “Frans Heidenis” als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “Frans Heidenis” te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

10.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “Frans Heidenis” zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 | Wijziging van de opdracht.

 

11.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho’s, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

11.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan “Frans Heidenis” ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

11.3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door “Frans Heidenis” buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 12 | Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt “Frans Heidenis” om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door “Frans Heidenis” gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 13 | Meerwerk

 

13.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Extra werk zal apart worden gefactureerd en bedraagt € 65,00 exclusief btw per uur tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van “Frans Heidenis” op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

13.3 Door “Frans Heidenis” te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 | Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door “Frans Heidenis” aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 15 | Reclame.

 

15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, “Frans Heidenis” terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

15.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen, of bij een korte opdracht zoals advertenties e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering “Frans Heidenis” wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.3 “Frans Heidenis” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.4 Indien de reclame naar het oordeel van “Frans Heidenis” juist is, zal “Frans Heidenis” hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 16 | Aansprakelijkheid.

 

16.1 “Frans Heidenis” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
  3. Fouten en / of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

16.2 “Frans Heidenis” zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

16.3 De opdrachtgever vrijwaart “Frans Heidenis” voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi , merk of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

 

Artikel 17 | Overmacht.

 

17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar “Frans Heidenis” of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van “Frans Heidenis”, ex en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van “Frans Heidenis”, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor “Frans Heidenis” overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17.2 “Frans Heidenis” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 18 | Eigendomsvoorbehoud.

 

18.1 Zolang “Frans Heidenis” geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van “Frans Heidenis”.

18.2 “Frans Heidenis” heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

18.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19 | Intellectuele eigendomsrechten.

 

19.1 Op alle door “Frans Heidenis” verstrekte ontwerpen, afbeeldingen – fotografie, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt “Frans Heidenis” zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met “Frans Heidenis” zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven “Frans Heidenis” zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

19.2 Het in de lid 1 van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. “Frans Heidenis” is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd “Frans Heidenis” zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 20 | Wanprestatie en ontbinding.

 

20.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “Frans Heidenis” ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

20.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. “Frans Heidenis” heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

20.3 “Frans Heidenis” is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door “Frans Heidenis” reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van “Frans Heidenis” op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 21 | Adviezen e.d.

 

21.1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van “Frans Heidenis” zijn adviezen, teksten, ontwerpen, foto’s en tekeningen, behoudens dan, wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen, tekeningen en foto’s blijven ten alle tijden “Frans Heidenis” zijn eigendom.

21.2 Als “Frans Heidenis” opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door “Frans Heidenis” te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

 

Artikel 22 | Aanbetaling.

“Frans Heidenis” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% tot 100% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van “Frans Heidenis” de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 23 | Betaling.

 

23.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23.2 Betalingen aan derde welke zijn voortgekomen uit diensten en / of producten dienen vooraf te worden voldaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld drukkosten, domeinnamen, hosting etc. Een aparte factuur zal hiervoor worden aangeboden.

23.3 “Frans Heidenis” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,5% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

23.4 “Frans Heidenis” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

23.6 Uit het enkele feit dat “Frans Heidenis” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 24 | Toepasselijk recht.

Op alle door “Frans Heidenis” gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 25 | Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van “Frans Heidenis”, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Artikel 26 | Duur en beëindiging contracten

 

26.1 Contracten met betrekking tot domeinnaam registratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

26.2 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

26.3 “Frans Heidenis” kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met “Frans Heidenis” gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

26.4 “Frans Heidenis” heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens “Frans Heidenis” niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. “Frans Heidenis” zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van “Frans Heidenis” kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 27 | Copyright (online media, grafisch, foto en ander promotiemateriaal)

 

27.1 Alle aan “Frans Heidenis” verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven. Tenzij anders is overeengekomen.

27.2 Alle door “Frans Heidenis” ontwerpen, foto’s, ontwikkelde websites en promotie materialen kunnen door “Frans Heidenis” voor eigen promotie doeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

27.3 Op de door “Frans Heidenis” grafische – promo materialen en foto’s berust copyright. Zoals rechtelijk is vastgesteld door DupHo (staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen) Hun vastgestelde voorwaarden zijn hier na te lezen.

27.4 Wanneer fotomateriaal gebruikt wordt door derde, zoals (online) media en andere uitgeverijen dan dient ten alle tijden “Frans Heidenis” als fotograaf/maker te worden genoemd in het colofon, de tekst of als aanduiding onder het gebruikte beeldmateriaal tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Op al deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


© All rights Reserved. 2014 – 2021 Frans Heidenis
Algemene Voorwaarden